Gebruiksvoorwaarden en privacy Mijndiftar

Het gebruik van deze site is kosteloos, maar aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1 Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van mijndiftar.
De informatie op deze website en andere websites waarnaar de website je verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, behoudens de persoonlijke afvalverbruikgegevens, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van IOK Afvalbeheer. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van IOK Afvalbeheer.

IOK Afvalbeheer kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

IOK Afvalbeheer is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2 Inhoud en beschikbaarheid van de website

IOK Afvalbeheer levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal IOK Afvalbeheer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

IOK Afvalbeheer heeft duidelijke overeenkomsten met het datacentrum waar onze website gehost wordt om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan IOK Afvalbeheer niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar informatieveiligheid@iok.be.

Deze website kan links bevatten naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover IOK Afvalbeheer geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. IOK Afvalbeheer kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. IOK Afvalbeheer aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

3 Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.

Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk IOK Afvalbeheer tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van IOK Afvalbeheer.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

4 Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen IOK Afvalbeheer of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. IOK Afvalbeheer of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen IOK Afvalbeheer of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door IOK Afvalbeheer of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

5 Privacy verklaring Mijn diftar

IOK Afvalbeheer respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten. Hierbij respecteert IOK Afvalbeheer ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ en de nieuwe algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG). Bovendien respecteert IOK Afvalbeheer de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. De persoonsgegevens worden verzameld tijdens de administratieve verwerking en zullen enkel gebruikt worden voor een goede werking van de dienstverlening.

Onder andere door een uitdrukkelijke toestemming kan IOK Afvalbeer werken met uw persoonsgegevens. De algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG) voorziet je in mogelijkheden zodat jij kan bepalen hoe IOK Afvalbeheer met die persoonsgegevens zal moeten omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens? Dit is een ruim begrip. Het kan begrepen worden als alle informatie over een persoon (zoals jij en ik) die geïdentificeerd is. Het kan ook begrepen worden voor een persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Dit gaat over naam, achternaam, verzekeringen, financiële status, gezondheid, de contacten...

Eigenlijk gaat het over alle informatie die gerelateerd kan worden tot één persoon. De verordening heeft bijzondere aandacht voor de gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond , gegevens over de genetische kenmerken van een persoon, biometrische gegevens zoals een afbeelding of een vingerafdruk, gegevens over gezondheid en gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

AVG heeft als doel uw rechten tot die persoonsgegevens te versterken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal principes:


Concreet vertaalt dit zich in zeven rechten.

5. 1 Het recht tot inzage van de verzamelde persoonsgegeven

Je bent eigenaar van de persoonsgegevens en een eigenaar van persoonsgegevens heeft recht tot inzage van de eigen persoonsgegevens. Er kan een overzicht opgevraagd worden over uw persoonsgegevens aan IOK Afvalbeheer.

Waarover heb je inzage?


Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@iok.be.

5.2 Het recht op verbetering van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van emailadres, aanpassen van achternaam...

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@iok.be.

5.3 Het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens

Je kan IOK Afvalbeheer vragen de verzamelde persoonsgegevens, die niet wettelijk bewaard moeten worden door IOK Afvalbeheer, definitief te laten verwijderen in hun systemen. Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken. Deze verwijdering zal indien mogelijk worden uitgevoerd.

5.4 Het recht op beperkte verwerking van de persoonsgegevenso:p>

Door dit recht te gebruiken kan je aan IOK Afvalbeheer vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen, indien mogelijk, niet gebruikt worden door IOK Afvalbeheer.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@iok.be.

5.5 Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Jouw eigen persoonsgegevens in het bezit van IOK Afvalbeheer kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven naar een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft.

5.6 Het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Je kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

5.7 Het recht van bezwaar

Dit recht is zeer belangrijk bevonden door de Europese commissie. Daarom wordt dit recht vermeld in de volgende hoofding’ Het recht van bezwaar’.

6 Het recht van bezwaar

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een algemeen belang (zoals volksgezondheid), een administratieve/organisatorische reden voor Intercommunale IOK of IOK Afvalbeheer of vanwege dat een regering het opdraagt aan IOK of IOK Afvalbeheer, dan heb je het recht om op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te komen. Vanwege specifieke omstandigheden kan je een bezwaar maken tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens. Het vermelden van de specifieke omstandigheden is voordelig voor een goede afhandeling van dit recht.

7 Welke persoonsgegevens worden verzameld:

1. E-mailadres, gebruikersnaam en paswoord.

2. De gegevens die automatisch worden verzameld. IOK Afvalbeheer verzamelt gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen.

8 Doeleinden van de verwerking van de bestaande gegevens:

1. Algemene doeleinden: toegang tot mijndiftar.

2. Het versturen van e-mails in het kader van de algemene dienstverlening.

3. Direct marketing en mededeling aan derden: De persoonsgegevens van gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

IOK Afvalbeheer verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

9 Analytics

Deze website maakt gebruik van Awstats, een webanalyse–service. Awstats maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar en door hen opgeslagen. Awstats gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Awstats mag deze informatie aan derden verschaffen indien Awstats hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Awstats verwerken. Awstats zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Awstats beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Awstats op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.